910 900 555

(všedné dni 8:00 - 17:00)

Nákupný košík

V košíku nemáte žiadny tovar.

Teraz máš šancu zaobstarať si nové trenírky za super ceny! Tak šup, klikaj a vyberaj, kým sú v zľave!

Spracovanie osobných údajov

 

Bezpečie Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov („Zásady“) by sme Vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

1. Základné ustanovenia

1.1. Správcom osobných údajov podľa článku 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je spoločnosť MEATFLY SK s. r. o., so sídlom Tomášikova 3/A, Bratislava 821 01, zapísané v Obchodnom registri vedenom u Mestského súdu Bratislava III, vložka 170327/B (ďalej len: „Správca“).

1.2. Kontaktné údaje správcu sú

adresa: MEATFLY SK s. r. o., Tomášikova 3/A, Bratislava 821 01
email: predaj@meatfly.sk
telefon: +421 910 900 555

1.3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

1.4. Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.

2. Rozsah spracovávaných údajov

2.1. Spracovávame len nevyhnutné údaje, aby sme vám mohli ponúknuť kvalitný tovar a služby na mieru.

 • Meno, priezviko
 • Adresa pre zasielanie objednaného tovaru
 • Fakturačná adresa
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa
 • História nákupov
 • História navštívených stránok na webe
 • História aktivít v e-mailových kampaniach

3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

3.1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi vami a správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR - k tomuto nepotrebujeme Váš súhlas,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR - k tomuto nepotrebujeme Váš súhlas,
 • poskytnutie súhlasu. Váš súhlas so spracovaním na účely marketingových oznámení (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti žiadame v prípade týchto oznámení, pokiaľ nedošlo k predchádzajúcej objednávke tovaru.

3.2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,
 • zasielanie obchodných oznámení formou newsletterov.

3.3. Zo strany správcu dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, najmä profilovaniu v zmysle hodnotenia niektorých osobných aspektov kupujúceho za účelom predvídania jeho správania, v zmysle čl. 22 GDPR. Na takéto spracovanie potrebujeme Váš výslovný súhlas. Vaše osobné údaje takto poskytnuté chránime zvlášť dôsledne. V tejto súvislosti máte práva podľa čl. 6 týchto Zásad.

4. Spracovatelia osobných údajov

Správcom osobných údajov klientov sme my, firma MEATFLY SK s. r. o. Vzhľadom na zaistenie nevyhnutných služieb Klientovi (napr. preprava tovaru, rozosielka emailov, atď.) vstupujú do spracovania aj ďalšie spoločnosti, ktoré nám tieto služby poskytujú. So všetkými spracovateľmi máme zmluvu o spracovaní osobných údajov, ktorou je deklarovaná ochrana osobných údajov Klienta.

4.1. Zoznam spolupracujúcich spoločností:

 • Česká pošta - Expedícia objednávok
 • PPL - Expedícia objednávok
 • GLS - Expedícia objednávok
 • Google - Analýza správania na webe, on-line reklama v sieti Adwords
 • Seznam.cz - On-line reklama v sieti Sklik a Zboží.cz
 • Smartsupp.com, s.r.o. - Analýza správania zákazníkov
 • Heureka - Hodnotenie spokojnosti s nákupom
 • GOPAY s.r.o. - On-line platba kartou
 • wpj s.r.o. - poskytovateľ eshopového riešenia
 • STORMWARE s.r.o. - poskytovateľ skladového a účtovného softvéru

5. Zabezpečenie osobných údajov a doba uchovávania

5.1. Zabezpečenie osobných údajov

a) Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu Vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.

b) U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.

c) Prístup do vášho zákazníckeho konta je možný iba po zadaní Vášho osobného hesla.

5.2. Doba spracovania

Vaše osobné údaje spracovávame iba po nevyhnutne potrebný čas, ktorý sa líši podľa účelov spracovania:

Vybavenie objednávky - Najdlhšie 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom bol daňový doklad vystavený

Vybavenie reklamácie - Najdlhšie 5 rokov od ukončenia reklamačného konania

Otázka z kontaktného centra - Najdlhšie 60 dní od zodpovedania otázky

Cielená ponuka tovaru a služieb - Bez zbytočného odkladu od odvolania súhlasu, najdlhšie 3 roky

Marketingové akcie - Bez zbytočného odkladu od odvolania súhlasu, najdlhšie 3 roky

V prípadoch spracovania osobných údajov vyššie výslovne neuvedených, budú osobné údaje spracovávané po dobu 5 rokov od ich poskytnutia.

6. Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky sa k nám logujete. Používanie cookies na meranie návštevnosti webovej stránky a prispôsobenie zobrazenia webových stránok považujeme za svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť lepšie služby. Na tento Váš súhlas nepotrebujeme. Naše webové stránky je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

7. Vaše práva

7.1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. 1.2. týchto podmienok,
 • ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára, ktorý prevádzkuje Správca, potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

8.2. Pre prípady, keď potrebujeme na spracovanie osobných údajov Váš súhlas, toto bude realizované možnosťou zaškrtnúť/nezaškrtnúť súhlas so spracovaním osobných údajov prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutie/nezaškrtnutie nemá vplyv na uzavretie kúpnej zmluvy či plnenie z nej. V prípade začiarknutia súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov v rozsahu, v ktorom je vyžadovaný Váš súhlas as poučením o Vašich právach s týmto súvisiacich. Aj pre prípady, kedy nedôjde k zaškrtnutiu súhlasu so spracovaním údajov, máte práva podľa čl. 6 týchto Zásad.

8.3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. V prípade, že dôjde k zmene týchto Zásad Vás budeme zodpovedajúcim spôsobom informovať, najmä zverejnením na webových stránkach.

8.4. Vaše práva, ako aj otázky môžete uplatniť formou písomnej žiadosti zaslanej na adresu:
MEATFLY SK s. r. o., 
Tomášikova 3/A, Bratislava 821 01
email: predaj@meatfly.sk
telefon: +421 910 900 555.

Informácie Vám musia byť poskytnuté bez zbytočného odkladu a najneskôr do jedného mesiaca od obdržania žiadosti. Lehotu možno vo výnimočných prípadoch predĺžiť o dva mesiace, o čom musí byť subjekt údajov zo strany správcu informovaný, vrátane dôvodov predĺženia. Informácie bude poskytnutá bezplatne; iba v prípade, ak sú žiadosti podané dotknutou osobou zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, môže správca buď uložiť primeraný poplatok za administratívne náklady, alebo odmietnuť žiadosti vyhovieť.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.1.2023.

Sleduj nás a nič ti neunikne

Potrebujete poradiť? Ozvite sa.

910 900 555 (8–17 h)

predaj@meatfly.sk

Mena

Prihlásenie